• Co je to IT?


    VÅ¡ichni z nás se již setkali s oznaÄením IT. A snad každý má nÄ›jakou mlhavou pÅ™edstavu o tom, co by se pod tím mohlo skrývat. I tato zkratka totiž patří mezi ta slova, která běžnÄ› využíváme, slýcháme nebo Äteme v různých vÄ›deckých i bulvárních Äláncích, ale pÅ™es to vÄ›tÅ¡ina z nás nedokáže pÅ™esnÄ› popsat, co tento termín znamená a jsme otázkou, která se týká tohoto tématu, nemile zaskoÄeni. Pokud bychom tuto zkratku rozklíÄovali, zjistíme, že se v ní nachází slova informaÄní technologie. Jedná se o jedno z odvÄ›tví techniky, která se zabývá zdokonalováním a zlepÅ¡ováním shromažÄování, uchovávání a využívání a zpřístupňování dat a informací.

    digitální svět

    Snad každému, kdo toto uslyší se jen velmi těžce pÅ™edstavuje, co je vlastnÄ› náplní tohoto oboru. Důvodem je snad to, že pokud nemáme nÄ›jaký vrozený talent Äi jsme nevystudovali vysokou Å¡kolu zaměřenou na toto téma, není možné plnÄ› proniknout do spletitostí IT a informatiky. Je to jedno z nejmladších odvÄ›tví techniky a vÄ›tÅ¡ina z nás jsou pouze běžní konzumenti tÄ›chto vymožeností. Jak už je zmínÄ›no výše, k IT má velmi blízko obor informatika. To už je pro nás jistÄ› nÄ›co bližšího. Jedná se vlastnÄ› o více praktické využívání toho, co IT nabízí.

    práce s poÄítaÄem

    Mnohé již na základní a pozdÄ›ji tÅ™eba o na stÅ™ední Å¡kole neminul stejnojmenný pÅ™edmÄ›t, který nám mÄ›l dát jisté základy práce s poÄítaÄem. Celý tento obor je v dneÅ¡ní dobÄ› na vzestupu, proto je také jedním z nejvyhledávanÄ›jších, co se týÄe studií na vysoké Å¡kole. Tím, jak je tento obor složitý, ale pÅ™i tom nezbytný, je nutné si do různých firem a spoleÄností poÅ™izovat a platit speciální pracovníky. Z toto poté vychází i to, proÄ mají tito lidé tak vysoká plat a proÄ jsou tak žádání. JednoduÅ¡e se jedná o velmi profitabilní povolání, které se vyplatí a pÅ™i vybírání vysoké Å¡koly je to sázka na jistotu pro každého.